GIACOMO / DANIELE

Giacomo/Daniele
  • Photo 1 of 3daniele

  • Photo 2 of 3giacomo-01

  • Photo 3 of 3giacomo-02


Description and Dimension
 

Leg in white lacquered metal or dyed epoxy aluminum.